bảng giá

TAIT - 01

35.000 đ/Tháng
 • Dung lượng : 300MB
 • Băng thông : Không giới hạn
 • Hỗ trợ tên miền : 1
 • Tài khoản FTP : không giới hạn
 • Tài khoản MySQL : không giới hạn

TAIT - 02

50.000 đ/Tháng
 • Dung lượng : 500MB
 • Băng thông : Không giới hạn
 • Hỗ trợ tên miền : 2
 • Tài khoản FTP : không giới hạn
 • Tài khoản MySQL : không giới hạn

TAIT - 03

100.000 đ/Tháng
 • Dung lượng : 1000MB
 • Băng thông : Không giới hạn
 • Hỗ trợ tên miền : 3
 • Tài khoản FTP : không giới hạn
 • Tài khoản MySQL : không giới hạn

TAIT - 04

210.000 đ/Tháng
 • Dung lượng : 2000MB
 • Băng thông : Không giới hạn
 • Hỗ trợ tên miền : 4
 • Tài khoản FTP : không giới hạn
 • Tài khoản MySQL : không giới hạn