Thiết kế Standee / Backdrop / Roll-up

Standee (Roll-up) là một ấn phẩm được nhiều công ty sử dụng để giới thiệu...